فرصت های شغلی آموزش بهداشت

حجم فایل : 436.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
فرصت های شغلی آموزش بهداشت بهار 93 مراکز آموزش بهداشت ازقبیل بیمارستان ها (عمومی و خصوصی)، کلینیک های مراقبت بهداشتی، آژانس های مراقبت خانگی، HMO و PPO ها. یک آموزگار بهداشت در اینجا به پرسنل در باره حفظ سلامتی شان آموزش می دهد. آموزش بیماران در این مکان ها نقش اندکی دارد زیرا شکرت های بیمه هزینه های آن را پوشش نمی دهند. آژانس های بهداشت عمومی آژانس های بهداشت عمومی. رسمی، مبتنی بر مالیات و دولتی هستند، این آژانس ها حمایت پلیس، سیستم های آموزشی و فراهم کردن آب و هوای پاک را بر عهده دارند. دپارتمان های بهداشت عمومی خدمات بهداشتی ارائه می دهند و توسط دولت شهری، بخش، ایالات یا فدرال اداره می شوند. آموزش بهداشت مدارس آموزش بهداشت مدارس. شامل تمام استراتژی ها، فعالیت ها و خدماتی میشود که توسط/در یا با همکاری مدارس طراحی شده بمنظور ارتقای توانایی های جسمانی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان انجام می شود. بهداشت مدارس شامل آموزش دانش آموزان درباره بهداشت ورفتارهای بهداشتی می شود. برنامه و نظام تحصیلی بر بمنای انتظارات و بهداشت مدارس است.
آژانس های غیر انتفاعی داوطلبانه بهداشت توسط شهروندان به منظور رفع نیازهای بهداشتی که در حیطه آژانس های دولتی قرار ندارند تاسیس می شوند. ماموریت آنها شامل آموزش عمومی، آموزش تخصصی، آموزش بیماران، تحقیقات ، خدمات مستقیم و پشتیبانی افراد که تحت تاثیر مشکل بهداشتی یا درمانی خاصی قرار دارند. این موسسات معمولابا تکیه بر کمک های اهداکنندگان خصوصی، اجتماعی و کمک های مردمی تاسیس می شوند.
آموزش سطوح بالاتر عموما دونوع آموزگار بهداشتی ستاد دانشگاهی یا دانشگاهی در خدمات بهداشت دانشجویی یا مراکز رفاهی وجود دارد. بعنوان یک استاد، آموزگار بهداشتی عموما سه مسئولیت اصلی دارد: آموزش، خدمات عمومی و تخصصی و تحقیقات علمی. بعنوان یک آموزگار بهداشت در خدمات بهداشتی یک دانشگاه یا مرکز رفاهی، مسئولیت اصلی برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی ارتقای برنامه های بهداشتی و آموزشی برای شرکت کنندگان است.
ارتقای بهداشت محل کار ترکیبی از فعالیتهای آموزشی، سازمانی و محیطی طراحی شده برای ارتقای بهداشت و امنیت پرسنل و خانواده های آنان است. این برنامه های رفاه محل کار فضای جدیدی برای آموزگاران بهداشتی فراهم می کندو به آنها امکان دسترسی به بخشی از جامعه که دسترسی به آنها از طریق برنامه های بهداشتی عمومی سنتی مشکل است را می دهد. برخی برخی فعالیت های ارتقای بهداشت محل کار شامل موارد زیر است:
ترک استعمال دخانیات،مدیریت استرس، تابلوی اعلان عمومی، روزنامه ها و...
مشاوره مستقل و قراردادهای دولتی سازمانهای بین المللی، ملی، منطقه ای ، ایالتی و محلی با مشاوران مستقل به دلایل مختلف قرارداد می بندند. این مشاوران برای ارزیابی نیازهای فردی و اجتماعی به آموزش بهداشتی؛ برنامه ریزی، اجرا ،مدیریت و ارزیابی استراتژیهای آموزش بهداشتی ؛ و /یا م...